Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy podziemnego zbiornika na olej napędowy oraz podziemnego zbiornika na ad blue na terenie działki nr ewid. 177 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwiczki, gmina Śliwice.

_________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 16 grudnia 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.62.2020.MŚ
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 10 grudnia 2020 r. na wniosek Wutkowski Sp. zo.o. Sp.k., ul. Szklanych Domów 1, 89-530 Śliwice, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę podziemnego zbiornika na olej napędowy o pojemności do 35 m3 oraz podziemnego zbiornika na ad blue o pojemności do 5 m3 wraz z wiatą nad dystrybutorami paliwa oraz zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, na terenie działki nr ewid. 177 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwiczki, gmina Śliwice.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (16 grudnia 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (16 grudnia 2020, 14:59:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351