Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 010317C w miejscowości Lisiny

_________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 18 grudnia 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.93.2020.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41, 49, 49a i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 12 listopada 2020 r. na wniosek Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, reprezentowanej przez pełnomocnika Państwo Krystynę i Wiesława Łuszyńskich prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INZDRÓG Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz, na podstawie upoważnienia nr 33/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r., wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej nr 010317C, na terenie działek nr ewid. 60/8, 61, 83/5, 83/6 położonych w miejscowości Lisiny, gmina Cekcyn.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
 
 
 
Otrzymują:
1. Gmina Cekcyn
    ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn
    reprezentowana przez Państwa Krystynę i Wiesława Łuszyńskich
    prowadzących działalność gospodarczą pod firmą
    Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych
    INZDRÓG Krystyna i Wiesław Łuszyńscy
    ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz
2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Starostwa Powiatowego w Tucholi
3. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Cekcynie
4. Tablica ogłoszeń w miejscowości Lisiny - Sołtys Sołectwa Wysoka
5. A/a – (dane adresowe w aktach sprawy).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (18 grudnia 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (18 grudnia 2020, 09:05:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331