Zawiad.o wydaniu decyzji BD.6740.LUB.69.2020.WK o zezw.na realiz.inw.drogowej - rozbudowa drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn- Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn- Bysław

------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 28 grudnia 2020 r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn- Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn- Bysław od km 2+030 do km 8+000, w zakresie: frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozbiórki istniejących zjazdów, chodników z kostki betonowej, rozbiórki zjazdów o nawierzchni asfaltowej, wykonania poszerzeń oraz nowych warstw asfaltowych na odcinku od km 2+000,00 do km 4+380,00 z wykorzystaniem istniejącej podbudowy, wykonania nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego od km 4+380,00 do km 8+000,00, budowy zatok i peronów autobusowych, budowy zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowy poboczy gruntowych, budowy chodników z kostki betonowej szarej, budowy drogi rowerowej oraz ciągu pieszorowerowego o nawierzchni bitumicznej, budowy wysp dzielących o nawierzchni z kostki granitowej, budowy opaski z kostki granitowej, wykonaniu rowów drogowych trapezowych, wykonaniu zieleni w postaci trawników, rozwiązania kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, rozbiórki i budowy przepustu w km 6+163, budowy ekoprzejścia w km 4+070, budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych oraz regulacji istniejącego uzbrojenia, doświetlenia przejść dla pieszych, budowy nowego oświetlenia.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.           poz. 1363)

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 28 grudnia 2020 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.69.2020.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn- Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn- Bysław od km 2+030 do km 8+000, w zakresie: frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozbiórki istniejących zjazdów, chodników z kostki betonowej, rozbiórki zjazdów o nawierzchni asfaltowej, wykonania poszerzeń oraz nowych warstw asfaltowych na odcinku od km 2+000,00 do km 4+380,00 z wykorzystaniem istniejącej podbudowy, wykonania nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego od km 4+380,00 do km 8+000,00, budowy zatok i peronów autobusowych, budowy zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowy poboczy gruntowych, budowy chodników z kostki betonowej szarej, budowy drogi rowerowej oraz ciągu pieszorowerowego o nawierzchni bitumicznej, budowy wysp dzielących o nawierzchni z kostki granitowej, budowy opaski z kostki granitowej, wykonaniu rowów drogowych trapezowych, wykonaniu zieleni w postaci trawników, rozwiązania kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, rozbiórki i budowy przepustu w km 6+163, budowy ekoprzejścia w km 4+070, budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych oraz regulacji istniejącego uzbrojenia, doświetlenia przejść dla pieszych, budowy nowego oświetlenia.
 
          Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
 
Starosta Tucholski
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (29 grudnia 2020)
Opublikował: Wojciech Kujawa (29 grudnia 2020, 10:37:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544