Zawiad.o wydaniu decyzji BD.6740.CEKC.90.2020.WK o zezw.na realiz.inw.drogowej - rozbudowa drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno- Cekcyn- Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800

---------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 29 grudnia 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno- Cekcyn- Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800, w zakresie: rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, frezowania jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, rozbiórki istniejących krawężników i obrzeży betonowych, rozbiórki starych i budowy nowych dwóch przepustów pod drogą powiatową, budowy nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonania nakładki bitumicznej w miejscach dowiązania do istniejącej konstrukcji jezdni, wykonania miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, wykonania zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej, budowy ciągu pieszo-rowerowego, budowy opaski z kostki betonowej, budowy chodnika, wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonania wysp dzielących i spowalniających, przebudowy zatoki autobusowej wraz z korektą geometrii istniejącego skrzyżowania, budowy dwóch zatok postojowych wraz z oświetleniem hybrydowym, umocnienia skarp, wykonania pobocza, zbiornika odparowującego, rozsączającego, wycinki drzew, wykonania zieleni, budowy odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowy oświetlenia ulicznego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej, likwidacji kolizji, ustawieniem ścianki oporowej przy istniejącym przepuście.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.           poz. 1363)

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 29 grudnia 2020 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.90.2020.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno- Cekcyn- Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800, w zakresie: rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, frezowania jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, rozbiórki istniejących krawężników i obrzeży betonowych, rozbiórki starych i budowy nowych dwóch przepustów pod drogą powiatową, budowy nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonania nakładki bitumicznej w miejscach dowiązania do istniejącej konstrukcji jezdni, wykonania miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, wykonania zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej, budowy ciągu pieszo-rowerowego, budowy opaski z kostki betonowej, budowy chodnika, wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonania wysp dzielących i spowalniających, przebudowy zatoki autobusowej wraz z korektą geometrii istniejącego skrzyżowania, budowy dwóch zatok postojowych wraz z oświetleniem hybrydowym, umocnienia skarp, wykonania pobocza, zbiornika odparowującego, rozsączającego, wycinki drzew, wykonania zieleni, budowy odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowy oświetlenia ulicznego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej, likwidacji kolizji, ustawieniem ścianki oporowej przy istniejącym przepuście.
 
        Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
 
Starosta Tucholski
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (29 grudnia 2020)
Opublikował: Wojciech Kujawa (29 grudnia 2020, 10:52:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420