Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego-kontenerowy budynek socjalny na działce nr ewid. 33 w obrębie geodezyjnym Kęsowo.

________________________________________________________

Tuchola, dnia 05 stycznia 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.KĘS.35.2020.MŚ

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 04 grudnia 2020 r. na wniosek Orlen Upstream Spółki zo.o., reprezentowanej przez Pana Piotra Boruta Górnicze Biuro Projektów Pangaz Sp. zo.o., ul. Bratysławska 2/7,
31-201 Kraków, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego z dnia 08 stycznia 2020 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kontenerowego budynku socjalnego, na działce nr ewid. 33 położonej w obrębie geodezyjnym Kęsowo, gmina Kęsowo – w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Tuchola”.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (5 stycznia 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (5 stycznia 2021, 10:12:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1037