Zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa drogi gminnej nr 010317C w miejscowości Lisiny, gmina Cekcyn.

______________________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 11 stycznia 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.93.2020.MŚ
 
 
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49, 49a, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 11 stycznia 2021 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.93.2020.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, reprezentowanej przez pełnomocnika Państwo Krystynę i Wiesława Łuszyńskich prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INZDRÓG Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz, na podstawie upoważnienia nr 33/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r., pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 010317C o długości L=953.30 mb, na terenie działek nr ewid. 60/8, 61, 83/5, 83/6 położonych w miejscowości Lisiny, gmina Cekcyn.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (11 stycznia 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (11 stycznia 2021, 09:31:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538