Zawiadomienie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku kontenerowego socjalnego na działce nr ewid. 33 w obrębie geodezyjnym Kęsowo, gmina Kęsowo.

_______________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 26 lutego 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.KĘS.35.2020.MŚ
   
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 26 lutego 2021 r. decyzji Starosty Tucholskiego nr KĘS.35.2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Orlen Upstream Spółce z o.o., ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Piotra Borutę z firmy Górnicze Biuro Projektów Pangaz Sp. z o.o., ul. Bratysławska 2/7, 31-201 Kraków, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego z dnia 08 stycznia 2020 r., pozwolenia na budowę budynku kontenerowego socjalnego (powierzchnia zabudowy 249.20 m2, powierzchnia użytkowa 215.00 m2, kubatura 957.70 m3), wiaty śmietnikowej (powierzchnia zabudowy 4.00m2, powierzchnia użytkowa 2.80 m2, kubatura 11.80 m3), przyłącza wodociągowego od gminnej sieci pkt PW1 do studni wodomierzowych SW1  i SW2 (studzienka wodomierzowa SW1 wraz z układem pomiarowym, studzienka wodomierzowa SW2 wraz z układem pomiarowym), hydrantu czerpalnego, zewnętrzną instalacją wodociągową od pkt SW2 do pkt Pw7, Pw8, Pw10, szczelnym bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej od pkt Pks 1 do pkt Pks 5 i Pks 6, zewnętrzną instalacją grzewczą od pkt Pc 1 do pkt Pc2, zewnętrzną instalacją elektryczną od linii wskazującej podział terenu gdzie dla obiektów budowlanych zadania administracji architektoniczno-budowlanej sprawuje Dyrektor Urzędu Górniczego do budynku socjalnego, dojściami, chodnikami, stanowiskami postojowymi, na terenie działki nr ewid. 33 położonej w obrębie geodezyjnym Kęsowo, gmina Kęsowo – w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Tuchola”. Trasa przyłącza wodociągowego przebiegać będzie działkami nr ewid. 33, 8, 16, 23/1, 29 położonymi w obrębie geodezyjnym Kęsowo, gmina Kęsowo.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 52 5590 718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (26 lutego 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (26 lutego 2021, 12:48:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 449