Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tucholi.

_______________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 17 marca 2021 r.

Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.29.2021.MŚ
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 05 marca 2021 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółki zo.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tucholi, w ramach projektu pod nazwą: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi".
Zakres prac obejmuje:
1. Przebudowę/modernizację:
- mechanicznego podczyszczania ścieków, w którego skład wchodzi przebudowa: komory rozdzielczej przed budynkiem krat (OB1), budynku krat (OB2), komory rozdzielczej przed piaskownikiem (ob3), piaskownika napowietrzanego (OB4),
- przepompowni wielofunkcyjnej (OB5),
- otwartej komory fermentacyjnej na zbiornik retencyjny ścieków (OB17.1 i OB 7.2),
- biologicznego oczyszczania ścieków, w którego skład wchodzi przebudowa: osadnika wstępnego (OB7), komór zrzutowych osadu wstępnego (OB 8), komory rozdzielczej po oczyszczeniu mechanicznym (OB 9), komory rozdzielczej przed KOCZ (OB10), reaktora biologicznego (KOCZ) (OB 11), komory rozdzielczej po KOCZ (OB12), komory rozdzielczej części pływających (OB13), komory rozdzielczej przed osadnikiem wtórnym (OB14), osadnika wtórnego (OB15), budynku dmuchaw i FeSO2 (OB22),
- budynku energetycznego (OB21),
- budynku techniczno-administracyjny (OB23),
- Budynek odwadniania (OB19),
- Komora wód odciekowych (OB20).
2. Budowę:
separatora piasku (OB4a), komora zasuw (OB10a), stacji zlewczej ścieków dowożonych (P27a), instalacji separacji grawimetrycznej (P5a), stacji poboru prób ścieków (P26a, P26b), reaktor biologiczny deamonifikacji (P1), komora fermentacyjna WKF (P3), zbiornik biogazu (P3a), zbiornik osadu przefermentowanego (P3b), komora zasuw i pomp za zbiornikiem osadu przefermentowanego (P3c), budynek operacyjny WKF (P6), odsiarczalniki biogazu (P8), studnia kondensatu (P8a), filtr PP (P8b), odwadniacz sieciowy (P8c), węzeł tłoczny (P9), stacja schładzania/ogrzewania (P9b), filtr usuwania siloxanów (P9c), pochodnia biogazu (P10), hala składowania osadu/obudowana wiata (P11), stacja zlewcza osadów i tłuszczów dowożonych (P27b), biofiltrów (BioF-00-01, BioF-05-01, BioF-07-01, BioF-01-01, BioF-00-02)
3. Przebudowę oraz rozbudowę obiektów inżynieryjnych związanych z ww.: sieci kanalizacyjnej deszczowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej – odprowadzającej ścieki, osad, tłuszcze, sieci oraz przyłączy wodociągowych (woda pitna), kabli elektroenergetycznych.
4. Budowę obiektów inżynieryjnych związanych z ww.: instalacji zewnętrznej gazu, instalacji zewnętrznej biogazu, instalacji zewnętrznej CO, instalacji powietrza, sieci wraz z przyłączami wody technologicznej. W ramach inwestycji przewidziano demontaż oraz likwidację: sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, kabli elektroenergetycznych, studni betonowych, wpustów.
   
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (17 marca 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (17 marca 2021, 14:04:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351