Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Sosnowej w Śliwicach.

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 08 kwietnia 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.11.2021.DD
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 08 kwietnia 2021 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.11.2021.DD zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, pozwolenia na budowę ulicy Sosnowej w miejscowości Śliwice, na terenie działki nr ewid. 750/2 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice od km 1+959.08 do km 2+113.95.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 52 5590 718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (8 kwietnia 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (8 kwietnia 2021, 11:18:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 680