Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ulicy Hallera w Lubiewie.

______________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.LUB.5.2021.MŚ

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 41, 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 10 marca 2021 r. na wniosek Wójta Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Hallera w Lubiewie oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny.
Zakresem inwestycji jest rozbudowa drogi publicznej nr 010633 o łącznej długości 804,70 m od km 0+000 do km 0+804,70. W ramach realizacji przewiduje się do wykonania: przebudowę ulicy Hallera poprzez wykonanie jezdni z masy mineralno-asfaltowej wraz z pasami postojowymi, budowę zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, budowę chodników z kostki betonowej, przebudowę zjazdów do nieruchomości, przebudowę skrzyżowań o nawierzchni bitumicznej, betonowej, budowę oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (19 kwietnia 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (19 kwietnia 2021, 11:37:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545