Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi gminnej Cekcyn-Lubińsk-Iwiec w miejscowości Lubińsk

_______________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 10 maja 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.26.2021.MŚ

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 41, 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 01 kwietnia 2021 r. na wniosek Wójta Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wiesława Łuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG S.C. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz, na podstawie upoważnienia nr 43/2019, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 010323C Cekcyn-Lubińsk-Iwiec w miejscowości Lubińsk na odcinku od 0+0024 m do 2+600 km.
W ramach realizacji zaplanowano do wykonania w szczególności: budowę jezdni, zjazdów, chodnika, rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej, przebudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami, przebudowę zbiornika wód opadowych i roztopowych, budowę oświetlenia na odcinku projektowanego chodnika, wycinkę drzew.  
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (10 maja 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (10 maja 2021, 13:46:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524