Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tucholi

______________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 19 maja 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.29.2021.DD
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 19 maja 2021 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.29.2021.DD zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi Spółce zo.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tucholi, w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi”.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 52 5590 718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (19 maja 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (19 maja 2021, 13:00:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361