Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ulicy Hallera w Lubiewie

______________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 27 maja 2021 r.

Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 27 maja 2021 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.5.2021.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Hallera w Lubiewie oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny. Zakresem inwestycji jest rozbudowa drogi publicznej nr 010633 o łącznej długości 804,70 m od km 0+000 do km 0+804,70. W ramach realizacji zaplanowano do wykonania w szczególności: przebudowę ulicy Hallera poprzez wykonanie jezdni z masy mineralno-asfaltowej wraz z pasami postojowymi, budowę zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, budowę chodników z kostki betonowej, przebudowę zjazdów do nieruchomości, przebudowę skrzyżowań o nawierzchni bitumicznej i betonowej, budowę oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid. 458, 750/3, 1103, 459/2, 1098, 1104, 1099, 1100, 392, 1101, 1102, 414/5, 1055/1*, 1140/5*, 1140/3*, 415, 414/7*, 488/3, 488/8, 496/3 położonych w obrębie geodezyjnym Lubiewo, gmina Lubiewo (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Lubiewo).
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. Z uwagi na stan epidemii możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (27 maja 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (27 maja 2021, 09:11:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470