Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicach Budowlanej i Plaskosz w Tucholi

___________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 28 maja 2021 r.

Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.65.2021.DD
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz na podstawie art. 41, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
 
z a w i a d a m i a m,
 
iż na wniosek z dnia 12 maja 2021 r. Gminy Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z budową tłoczni ścieków i ich zasilaniem energetycznym, na terenie działek nr ewid. 1438/13, 1471/2, 1472/3, 1473/2, 1490/14, 1611/5, 1612/5, 1613/5, 1614/5, 1615/7, 1617/19, 1618/7, 1626/2, 1627/2, 1628/2, 1639, 1640, 1652/1, 1653/3, 1654/1, 3865/5, 1628/3 położonych przy ulicach Budowlanej i Plaskosz w Tucholi wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do granic działek nr ewid. 1657/11, 1658/1, 1660/4.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Z uwagi na stan epidemii możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (28 maja 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (28 maja 2021, 13:01:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 784