Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi gminnej nr 010208C Rosochatka-Zwierzyniec.

_____________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 18 czerwca 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.37.2021.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 15 czerwca 2021 r. na wniosek Gminy Śliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego  i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej nr 010208C Rosochatka-Zwierzyniec, na terenie działek nr ewid.: 69/14, 69/8, 68 położonych w obrębie geodezyjnym Rosochatka, 528, 619, 598, 599/3, 584, 583/6 położonych w obrębie geodezyjnym Lipowa, 500, 365, 364/7, 472, 502/1, 520/2 położonych w obrębie geodezyjnym Zwierzyniec, gmina Śliwice.  
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (18 czerwca 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (18 czerwca 2021, 11:45:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368