Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Budowlanej i Plaskosz w Tucholi

______________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 22 czerwca 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.65.2021.DD
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 22 czerwca 2021 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.65.2021.DD zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pozwolenia na budowę sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej  wraz z budową tłoczni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym na terenie działek nr ewid. 1438/13, 1471/2, 1472/3, 1473/2, 1490/14, 1611/5, 1612/5, 1613/5, 1614/5, 1615/7, 1617/19, 1618/7, 1626/2, 1627/2, 1628/2, 1639, 1640, 1652/1, 1653/3, 1654/1, 3865/5 i 1628/3  położonych przy ul. Budowlanej i Plaskosz  w Tucholi wraz z przyłączami do granic działek nr ewid. 1657/11, 1658/1 i 1660/4.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 52 5590 718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (23 czerwca 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (23 czerwca 2021, 10:19:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268