Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej nr 010323C Cekcyn-Lubińsk-Iwiec

_____________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 08 lipca 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.26.2021.MŚ
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 08 lipca 2021 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.26.2021.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Wójtowi Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Wiesława Łuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG S.C. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz, na podstawie upoważnienia nr 43/2019, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 010323C Cekcyn-Lubińsk-Iwiec w miejscowości Lubińsk na odcinku od 0+0024 km do 2+600 km. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania w szczególności: budowę jezdni, zjazdów, chodnika, rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej, przebudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami, przebudowę zbiornika wód opadowych i roztopowych, budowę oświetlenia na odcinku projektowanego chodnika, wycinkę drzew. 
Realizacja inwestycji na terenie:
1) działek drogowych nr ewid. 376, 405, 489, 495/1, 508, 510, 517 położonych w obrębie geodezyjnym Cekcyn, gmina Cekcyn,
2) *nieruchomości powstałych w wyniku podziału, planowanych do przejęcia na rzecz Gminy Cekcyn: 374/5*, 402/1*, 486/5*, 487/1*, 498/3*, 501/1*, 502/1*, 512/3*, 515/1*, 516/1*, 523/1*, 527/5*, 531/24*, 531/12*, 531/14*, 531/16*, 531/18*, 531/20*, 531/22*, 533/1*, 535/13*, 535/15* położone w obrębie geodezyjnym Cekcyn,
3) działek stanowiących własność Gminy Cekcyn w całości do przejęcia pod pas drogowy: 529, 408/3, 486/3, 514/1, 525/1, 482/1, 496/1, 524/1, 534/1, 513/2, 484/1, 488/1, 500/1, 406/1, 409/4, 526/1, 527/3, 483/1, 499/1, 497/1, 481/1, 413/1, 494/1, 528/3, 509/1 położone w obrębie geodezyjnym Cekcyn,
4) działki stanowiącej własność osób fizycznych w całości do przejęcia pod pas drogowy: 531/10 położonej w obrębie geodezyjnym Cekcyn,
5) działek do czasowego zajęcia dla powiązania z terenem istniejącym: 482/2, 413/2, 481/2, 483/2, 487/2*, 488/2, 494/1, 494/2, 512/1, 515, 516, 524/2, 526/2, 534/2 położone w obrębie geodezyjnym Cekcyn,
6) działek do czasowego zajęcia na przebudową hydrantów: 501/1*, 482/2 położone w obrębie geodezyjnym Cekcyn.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. Z uwagi na stan epidemii możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (8 lipca 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (8 lipca 2021, 09:13:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582