Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej nr 010208C Rosochatka-Zwierzyniec.

___________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 06 sierpnia 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.37.2021.WK
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 010208C Rosochatka-Zwierzyniec, gmina Śliwice.
 
Zgodnie z art. 5a, art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zawiadamiam o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 010208C Rosochatka-Zwierzyniec. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi publicznej od km 0+085 do km 5+409 z wyłączeniem odcinka od km 0+650 do km 0+767, jezdnię szerokości od 3,5 – 5,0 m o nawierzchni bitumicznej składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej długości 5207 m, budowa zjazdów gospodarczych oraz skrzyżowań przylegających do niniejszej drogi w takiej samej technologii jak ciąg główny, odwodnienie drogi powierzchniowe za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren jak na dotychczasowych zasadach w granicach pasa drogowego. Inwestycja obejmuje działki nr ewid. 69/14, 69/8, 68 położone w obrębie geodezyjnym Rosochatka, działki nr ewid. 528, 619, 598, 599/3, 584, 583/6 położone w obrębie geodezyjnym Lipowa i działki nr ewid. 500, 365, 364/7, 472, 502/1, 520/2 położone w obrębie geodezyjnym Zwierzyniec.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę i projektem budowlanym sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Z uwagi na stan epidemii możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl). Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (10 sierpnia 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (10 sierpnia 2021, 14:37:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 813