Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy grogi gminnej ulicy Polnej w Cekcynie.

______________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 12 sierpnia 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.1.2021.MŚ
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 41, 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 05 sierpnia 2021 r. na wniosek Wójta Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wiesława Łuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG S.C. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz, na podstawie upoważnienia nr 32/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010339C ulicy Polnej w miejscowości Cekcyn.  
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania w szczególności: rozbiórkę istniejących nawierzchni, wykonanie robót ziemnych, wykonanie studni chłonnej, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, utwardzenie i zagęszczenie poboczy, budowę nowych zjazdów do działek oraz przebudowę istniejących, przebudowę istniejącego słupa oświetleniowego kolidującego z rozbudową drogi, przebudowę odcinka sieci wodociągowej, przełączenie istniejącego hydrantu przeciwpożarowego, przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych, przebudowę i budowę nadziemnych hydrantów przeciwpożarowych, budowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do istniejącego zbiornika wodnego na działce nr ewid. 169/2.    
Inwestycja będzie realizowana na terenie:
1) działek drogowych nr ewid. 168/4, 169/1, 244/2 położonych w obrębie geodezyjnym Cekcyn, gmina Cekcyn,
2) *nieruchomości powstałych w wyniku podziału, planowanych do przejęcia na rzecz Gminy Cekcyn: 171/1*, 174/1* położone w obrębie geodezyjnym Cekcyn,
3) działki z ograniczeniem z korzystanie z nieruchomości, na której przewiduje się budowę sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika wodnego: nr ewid. 169/2 położonej w obrębie geodezyjnym Cekcyn,
4) działek z ograniczeniem z korzystanie z nieruchomości, dla powiązania z drogami innej kategorii, o nr ewid. 168/1, 236/4, 237/6, 244/1 położonych w obrębie geodezyjnym Cekcyn.

Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (12 sierpnia 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (12 sierpnia 2021, 10:15:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 730