Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Cekcynie.

_______________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 30 sierpnia 2021 r.
Starosta Tucholski
 ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 30 sierpnia 2021 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.1.2021.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010339C ulicy Polnej w miejscowości Cekcyn. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania w szczególności: rozbiórkę istniejących nawierzchni, wykonanie robót ziemnych, wykonanie studni chłonnej, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, utwardzenie i zagęszczenie poboczy, budowę nowych zjazdów do działek oraz przebudowę istniejących, przebudowę istniejącego słupa oświetleniowego kolidującego z rozbudową drogi, przebudowę odcinka sieci wodociągowej, przełączenie istniejącego hydrantu przeciwpożarowego, przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych, przebudowę i budowę nadziemnych hydrantów przeciwpożarowych, budowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do istniejącego zbiornika wodnego na działce nr ewid. 169/2.
Inwestycja będzie realizowana na terenie:
- działek drogowych nr ewid. 168/4, 169/1, 244/2 położonych w obrębie geodezyjnym Cekcyn, gmina Cekcyn,
- *nieruchomość powstała w wyniku podziału, planowana do przejęcia na rzecz Gminy Cekcyn: działka nr ewid. 171/1* położona w obrębie geodezyjnym Cekcyn,
- działki z ograniczeniem korzystania z nieruchomości, na której przewiduje się budowę sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika wodnego: nr ewid. 169/2 położonej w obrębie geodezyjnym Cekcyn,
- działek z ograniczeniem korzystania z nieruchomości, dla powiązania z drogami innej kategorii, o nr ewid. 168/1, 236/4, 237/6, 244/1 położonych w obrębie geodezyjnym Cekcyn.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (30 sierpnia 2021)
Opublikował: Maciej Śmieszek (30 sierpnia 2021, 12:48:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670