Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak BD.6740.ŚL.34.2021.WK z dnia 01.09.2021r.-budowa stolarni z lakiernią z f-cją podręcznego magazynu surowców i cz.socjalną


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tuchola, dnia 01 września 2021 r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.ŚL.34.2021.WK
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 01 września 2021 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.34.2021.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Fabryce Mebli „Zabroccy” Spółki z o. o., Okoniny Nadjeziorne 14, 89-530 Śliwice pozwolenia na budowę budynku stolarni z lakiernią z funkcją podręcznego magazynu surowców i częścią socjalną, na terenie działek nr ewid. 93/3 i 93/6 położonych w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczną ze studnią i przepompownią ścieków, przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi do projektowanych hydrantów zewnętrznych, kanalizacją deszczową z wpustami ulicznymi, studzienkami i separatorem substancji ropopochodnych zewnętrznych, otwartym zbiornikiem p-poż wraz z instalacją wodociągową ze zbiornika do punktu poboru wody, ciepłociągiem z istniejącej kotłowni, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną z istniejącej stacji transformatorowej do budynku oraz utwardzeniami. Trasa przyłączy wodociągowych i zewnętrznych instalacji przebiegać będzie działkami nr ewid. 93/3, 93/6, 60, 103/2, 110/10, 301 i 93/7.
 
           Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
Z uwagi na stan epidemii możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
Jednocześnie informuję, że stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego i nie jest obowiązkowe.
 
 
Starosta Tucholski


metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (3 września 2021)
Opublikował: Wojciech Kujawa (3 września 2021, 13:30:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 932