Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-budowa dróg w miejscowości Brzozowe Błota – etap I,gm.Śliwice

-------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 18 października 2021 r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.58.2021.WK

 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
     Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 03 września 2021 r. na wniosek Gminy Śliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dróg w miejscowości Brzozowe Błota – etap I, ma terenie działek nr ewid. 170/11, 170/13, 170/15, 170/17, 170/19, 230/3, 232, 291 położonych w obrębie geodezyjnym Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
 
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (18 października 2021)
Opublikował: Wojciech Kujawa (18 października 2021, 12:11:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 703