OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji-na budowę dróg w m.Brzozowe Błota–etap I (dr.publ.nr 010218C,dr.wewn.,łącznika między drogami w obr.geod.Brzozowe Błota,gm.Śliwice

-------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 03 listopada 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.58.2021.WK

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dróg w miejscowości Brzozowe Błota – etap I (drogi publicznej nr 010218C, drogi wewnętrznej oraz łącznika między drogą gminną a drogą wewnętrzną w obrębie geodezyjnym Brzozowe Błota, gmina Śliwice.

 
Zgodnie z art. 5a, art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zawiadamiam o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice pozwolenia na budowę dróg w miejscowości Brzozowe Błota – etap I (drogi publicznej nr 010218C o długości 161,28 m, drogi wewnętrznej o długości 1068,70 m oraz łącznika między drogą gminną a drogą wewnętrzną o długości 182,58 m; łączna długość 1412,56 m), na terenie działek nr ewid. 170/11, 170/13, 170/15, 170/17, 170/19, 230/3, 232 położonych w obrębie geodezyjnym Brzozowe Błota, gmina Śliwice.

Nr ewid. działek do których projektowane są zjazdy i dojazdy Obręb geodezyjny Brzozowe Błota: 236/6, 266, 235/5, 196, 197/2, 238/5, 5095/10, 5096/4, 198, 231/1, 237/1, 170/20, 170/18, 238/3, 231/2, 200, 238/4, 238/6, 231/4. Obręb geodezyjny Lisiny: 49/1.

Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę i projektem budowlanym sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Z uwagi na stan epidemii możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl). Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
Starosta Tucholski

Obwieszczenie do pobrania: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dróg w miejscowości Brzozowe Błota – etap I (drogi publicznej nr 010218C, drogi wewnętrznej oraz łącznika między drogą gminną a drogą wewn (155kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (5 listopada 2021)
Opublikował: Wojciech Kujawa (5 listopada 2021, 13:23:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 880