OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-budowa drogi gminnej nr 010364C w m.Ostrowo, gm.Cekcyn

---------------------------------------------------------------------------
 
Tuchola, dnia 21 stycznia 2022 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej
 
     Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 010364C w miejscowości Ostrowo, gmina Cekcyn. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 39/1, 41/1, 42/1, 42/2, 43/1, 44/2, 44/3, 44/4, 48/3, 33/1*, 34/1*, 44/1, 64/2, 40 położonych w obrębie geodezyjnym Ostrowo, gmina Cekcyn (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Cekcyn).

      Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 - pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
      W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego. Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
      Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 
Starosta Tucholski


Do pobrania treść obwieszczenia w formacie pdf -> Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-droga 010364 Ostrowo (436kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (24 stycznia 2022)
Opublikował: Wojciech Kujawa (24 stycznia 2022, 12:22:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1142