ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania-budowa stacji paliw PKN Orlen S.A., na terenie działki nr ewid. 119/7 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice

------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 05 maja 2022 r.
 
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.ŚL.21.2022.WK

  
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
     Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)  oraz na podstawie art. 41, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
iż na wniosek z dnia 04 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu z dnia 05 kwietnia 2022 r.) PKN Orlen S.A. reprezentowanej przez Pana Karola Pałka, na podstawie pełnomocnictwa nr 0904/P/2021 z dnia 20 maja 2021 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw – pawilon handlowy, wiata nad dystrybutorami, zbiorniki paliw Pb/ON i LPG, pylon cenowy z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, kontener na butle z gazem, stanowisko serwisowe, budynek gospodarczy/śmietnik, stanowiska postojowe, przyłącze wody i hydrantu, zewnętrzne instalacje: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z otwartym zbiornikiem na wody opadowe, zewnętrzną instalacja elektroenergetyczną od budynku do złącza, I.T. wraz ze studniami kablowymi, oświetlenia terenu ze słupami oświetleniowymi, na terenie działki nr ewid. 119/7 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice. Trasa przyłącza wodociągowego prowadzić będzie działkami nr ewid. 99/4, 119/7 i 1307/5.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 
 
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (9 maja 2022)
Opublikował: Wojciech Kujawa (9 maja 2022, 09:29:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1164