ZAWIADOMIENIE o wszcz.postępow. w spr.wyd.decyzji o zm.decyzji nr BD-7351/ŚL/72/10 z dnia 17.12.2010r. obejmuj.rozb.,nadbud.i przebud.bud.produk.-magazyn.z częścią socj.,na terenie dz.nr ewid.301 i 103/2 poł.w m.Brzozowe Błota, gm.Śliwice

--------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 05 maja 2022 r.
 
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.ŚL.22.2022.WK

 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)  oraz na podstawie art. 41, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
iż na wniosek z dnia 11 kwietnia 2022 r. Fabryki Mebli „Zabroccy” Spółki z o. o. reprezentowanej przez Pana Janusza Zabrockiego, Okoniny Nadjeziorne 14A, 89-530 Śliwice i Pana Mariana Zabrockiego, Okoniny Nadjeziorne 14, 89-530 Śliwice, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zawierającego istotne i nieistotne odstąpienia i wydania decyzji o zmianie mojej decyzji nr BD-7351/ŚL/72/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną, na terenie działek nr ewid. 301 i 103/2 położonych w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice - w zakresie istotnych odstąpień dotyczących: charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego - zmiana powierzchni zabudowy z 907,19 m2 + wiata 287,50 m2 na 1314,72 m2, kubatury z 4490,00 m3 + 1020,00 m3 na 5900,00 m3  (w związku z zaprojektowaniem zabudowy wiaty); zaprojektowanie namiotu magazynowo - produkcyjnego o powierzchni zabudowy 813,00 m2 i stacji filtrującej o powierzchni zabudowy 67,96 m2 oraz namiotu magazynowego o powierzchni zabudowy 296,00 m2 oraz wymagających uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – uzyskanie ponownego uzgodnienia projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej i projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych.
Nieistotne odstąpienia dotyczą:
- zmiany powierzchni użytkowej budynku produkcyjno-magazynowego z 1026,86 m2 na 1431,15 m2 w związku z zabudową wiaty oraz uzyskaniem dodatkowych powierzchni użytkowych w związku z zaprojektowaniem namiotu magazynowo - produkcyjnego o powierzchni użytkowej 798,00 m2 oraz namiotu magazynowego o powierzchni użytkowej 292,00 m2,
- zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze i poddaszu,
- zmiany lokalizacji pionów lokalizacyjnych,
- zmiany w stolarce okiennej, drzwiowej i bram,
- rezygnacja ze świetlika dachowego nad częścią biurowo-socjalną budynku,
- rezygnacja z tarasu i słupów przy części biurowo-socjalnej budynku.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Z uwagi na stan epidemii możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (9 maja 2022)
Opublikował: Wojciech Kujawa (9 maja 2022, 15:13:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320