Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw w miejscowości Śliwice.

_______________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 10 czerwca 2022 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.21.2022.WK.MŚ
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 10 czerwca 2022 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.21.2022.WK.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej PKN Orlen S.A. reprezentowanej przez Pana Karola Pałka, na podstawie pełnomocnictwa nr 0520/P/2021 z dnia 22 marca 2021 r., pozwolenia na budowę stacji paliw – pawilon handlowy (powierzchnia zabudowy 63.60 m2, powierzchnia użytkowa 52.60 m2, kubatura 273.48 m3), wiaty nad dystrybutorami (powierzchnia zabudowy 36.00 m2, kubatura 192.60 m3), zbiorników paliw Pb/ON i LPG, pylonu cenowego z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, kontener na butle z gazem, stanowiska serwisowego, budynku gospodarczego/śmietnik, stanowisk postojowych, przyłącze wody i hydrantu, zewnętrzne instalacje: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z otwartym zbiornikiem na wody opadowe, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną od budynku do złącza, I.T. wraz ze studniami kablowymi, oświetlenia terenu ze słupami oświetleniowymi, na terenie działki nr ewid. 119/7 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice; trasa przyłącza wodociągowego prowadzić będzie działkami nr ewid. 99/4, 119/7 i 1307/5.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (10 czerwca 2022)
Opublikował: Maciej Śmieszek (10 czerwca 2022, 11:23:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 640