Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę chlewni w miejscowości Słupy, gmina Tuchola.

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.72.2022.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 28 czerwca 2022 r. na wniosek Pana Mariusza Chylewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Mariusz Chylewski, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (chlewni), na potrzeby istniejącego gospodarstwa rolnego, na działce nr ewid. 419/22 położonej w miejscowości Słupy, gmina Tuchola wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną od projektowanego budynku do istniejącego budynku gospodarczego, zewnętrzną instalacją wodociągową od projektowanego budynku do istniejącego budynku gospodarczego, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze szczelnym bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe (gnojowica), utwardzeniami.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (12 lipca 2022)
Opublikował: Maciej Śmieszek (12 lipca 2022, 10:20:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254