Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą rozbudowę zakładu wyrobów czekoladowych przy ulicy Usługowej 1 w Tucholi.

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 14 lipca 2022 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.44.2022.WK
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 14 lipca 2022 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.44.2022.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Pomorskim Pralinkom Spółce z o.o., pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę zakładu wyrobów czekoladowych (powierzchnia zabudowy rozbudowy 12645.91 m2, powierzchnia użytkowa rozbudowy 12566.59 m2, kubatura rozbudowy 103949.40 m3) usytuowanego na terenie działki nr ewid. 3895 (powstałej w wyniku scalenia działek nr ewid. 3663, 3664 i 3873) położonej przy ulicy Usługowej 1 w Tucholi – o halę magazynową wraz z infrastrukturą techniczną polegająca na budowie dróg, dojść i dojazdów do hali, montażu chillera, budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, elektroenergetycznej wraz z jej przebudową – ETAP IV oraz usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej, na działkach nr ewid. 3895, 1485/18 i 1483/31; obsługa komunikacyjna istniejącymi zjazdami publicznymi z drogi gminnej nr 010827C ul. Usługowej (działka nr ewid. 1485/18) oraz istniejącymi i projektowanymi z drogi gminnej nr 010811C ul. Spółdzielczej (działka nr ewid. 1483/31).
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590 718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (14 lipca 2022)
Opublikował: Maciej Śmieszek (14 lipca 2022, 14:55:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301