Zawiadomienie o wydaniu w dniu 14.07.2022r. decyzji znak BD.6740.ŚL.34.2022.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice,pozwolenia na budowę ulicy Wybudowania, na dz.nr 49/5,49/6 i 11 poł.w obr.geod.Śliwice

--------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 14 lipca 2022 r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.ŚL.34.2022.WK
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 14 lipca 2022 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.34.2022.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice pozwolenia na budowę ulicy Wybudowania, na terenie działek nr ewid. 49/5, 49/6 i 11 położonych w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice.
    Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
      Jednocześnie informuję, że stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego i nie jest obowiązkowe.
 
 
 
Starosta Tucholski


metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (18 lipca 2022)
Opublikował: Wojciech Kujawa (18 lipca 2022, 13:56:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 692