Wyznaczenie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zezwolenia na realizację inw.drogowej-rozbudowa dróg gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi

--------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 21 lipca 2022 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.5.2021.WK
 
 
 
wg rozdzielnika
 
 
 
      Na podstawie art. 10 §1, art. 41, 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
 
w y z n a c z a m
 
      czternastodniowy termin do wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi.
Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 2180/1, 2170/2, 2170/4, 2184/89, 2184/58, 2184/59, 2172/3, 2172/1, 2184/87, 1542/4, 2181/8, 2179/1, 2175/1, 2181/1, 2171/1, 2181/6, 2181/10, 2184/47, 2184/49, 2181/12, 2184/66, 2184/51, 2183/15, 2183/16, 2184/38, 2183/17, 2183/18, 2183/20, 2184/20, 2183/13, 2182/8, 2183/22, 2182/10, 2182/7, 2182/12, 1437/17, 1437/13, 1437/15, 3685, 2169/5, 3791, 3794, 3798, 3790, 2183/21, 2182/9, 2179/4, 2175/2, 2184/101*, 2172/8*, 3829/1*, 1437/55*, 3824/2*, 2184/95*, 2184/97*, 2184/99*, położonych w obrębie geodezyjnym Tuchola Miasto, gmina Tuchola (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Tuchola).

      Czternastodniowy termin liczony jest od dnia otrzymania niniejszego pisma.
      Akta sprawy znajdują się w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102. Z uwagi na powyższe możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
      Jednocześnie informuję, że stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego i nie jest obowiązkowe.
 

  Starosta Tucholski
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (21 lipca 2022)
Opublikował: Wojciech Kujawa (21 lipca 2022, 13:09:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 685