OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-budowa dr.publi.w m.Lińsk

------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 15 września 2022 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej
 
     Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.)  oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity    Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej w miejscowości Lińsk od km 0+655 do km 0+792,33. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 244/2, 223/1, 224/1* położonych w obrębie geodezyjnym Lińsk, gmina Śliwice oraz na terenie działki nr ewid. 153/3* położonej w obrębie geodezyjnym Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Śliwice).

     Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
     W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania    ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - art. 41 § 1  i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego. Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
     Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 
 
Starosta Tucholski 

plik do pobrania -> OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-budowa dr.publi.w m.Lińsk (425kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (19 września 2022)
Opublikował: Wojciech Kujawa (19 września 2022, 14:50:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121