Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,20868 MW na działce nr ewid. 772/2 położonej przy ulicy Szklanych Domów 1 w Śliwicach.

______________________________________________________________________________

 
Tuchola, dnia 19 października 2022 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.61.2022.MŚ
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 19 października 2022 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.61.2022.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Wutkowski Spółce z o.o.,ul. Szklanych Domów 1, 89-530 Śliwice, pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,20868 MW (2948 sztuk modułów fotowoltaicznych) na dachu hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 772/2 położonej przy ulicy Szklanych Domów 1 w Śliwicach.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl). 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (19 października 2022)
Opublikował: Maciej Śmieszek (19 października 2022, 07:46:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 603