Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki

________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 16 grudnia 2022 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.4.2022.MŚ
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) oraz art. 41, 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 09 listopada 2022 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, reprezentowanego przez Pana Łukasza Figat z firmy Socha Spółka z o.o., ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, na podstawie upoważnienia z dnia 19 lipca 2021 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 11+189 do km 11+325,03 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice”. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania w szczególności: rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej, rozbiórkę istniejącego zjazdu o nawierzchni asfaltowej, rozbiórkę istniejącego ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltowej, wykonanie na przejeździe kolejowym nawierzchni z płyt betonowych CBP zewnętrznych, wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę nowych skrzyżowań z drogami gminnymi o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę poboczy gruntowych, budowę ciągu pieszego oraz pieszo rowerowego o nawierzchni bitumicznej, budowę opaski z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia dróg, wykonanie trapezowych rowów drogowych, wykonanie zieleni w postaci trawników, wykonanie oświetlenia przejazdu i przejścia dla pieszych, zabezpieczenie sieci wodociągowej, budowę odwodnienia drogowego (korytka drogowe z wylotem do rowu), przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej, budowę kanału technologicznego.  
Realizacja inwestycji na terenie:
1) działek drogowych stanowiących własność Powiatu Tucholskiego nr ewid. 622/1, 622/2, 769/1, 773 położonych w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice,
2) *nieruchomości powstałej w wyniku podziału, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego: 772/3* położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice,
3) *nieruchomości powstałych w wyniku podziału, planowanych do przejęcia na rzecz Powiatu Tucholskiego: 726/15*, 770/3*, 770/5*, 771/1*, 769/3*, 766/10*, 729/1* położone w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice,
4) działek do czasowego zajęcia w związku z realizacją robót (teren PKP): 85/18 położona w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (19 grudnia 2022)
Opublikował: Maciej Śmieszek (19 grudnia 2022, 09:31:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 646