Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy ulicy Platanowej w Gostycynie

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 27 grudnia 2022 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.6.2022.MŚ
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) oraz art. 41, 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 15 listopada 2022 r. na wniosek Gminy Gostycyn, ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Platanowej w Gostycynie od km 0+000 do km 1+915. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania w szczególności: budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę zjazdu w km 0+800, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1033C, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie robót wykończeniowych.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (27 grudnia 2022)
Opublikował: Maciej Śmieszek (28 grudnia 2022, 10:37:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403