OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publ.wglądu proj.inwest.drog.-budowie łącznika między ulicą Leśną a ulicą Parkową w Śliwicach od km 0+000 do km 0+371,91

---------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 04 stycznia 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej
 
      Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.)  oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity    Dz.U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej polegającej na budowie łącznika między ulicą Leśną a ulicą Parkową w Śliwicach od km 0+000 do km 0+371,91. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 631, 883/2, 630/5, 642, 641, 85/16, 85/13, 630/7*, 643/3*, 643/5* położonych w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Śliwice).

     Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
      W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
     Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
      Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 
 
Starosta Tucholski

zawiadomienie do pobrania => OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej (109kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (5 stycznia 2023)
Opublikował: Wojciech Kujawa (5 stycznia 2023, 13:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154