Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy ulicy osiedlowych w Śliwicach

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 24 stycznia 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.4.2023.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 19 stycznia 2023 r. na wniosek Gminy Śliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego  i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej oraz łącznika między ulicą Konwaliową a ulicą Czerską w Śliwicach wraz z budową sieci oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudową napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, na działkach nr ewid. 158/11, 138/1, 414/1, 157, 329/9, 285, 178, 440, 437, 143, 152, 154/1, 155/10, 154/12, 146/18, 151/9, 145/1, 155/11, 156/10, 122/2, 155/9, 148/16, 146/19, 156/1, 156/11, 158/10, 148/17, 160/27, 160/25, 160/26, 159/6, 160/28, 159/7 położonych w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (24 stycznia 2023)
Opublikował: Maciej Śmieszek (24 stycznia 2023, 11:52:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343