Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej z separatorem i wylotem do rzeki Śliwiczki

__________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 08 lutego 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.55.2022.MŚ
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 08 lutego 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.55.2022.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej z separatorem i wylotem do rzeki Śliwiczki, na działce nr ewid. 1313 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (8 lutego 2023)
Opublikował: Maciej Śmieszek (8 lutego 2023, 08:26:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475