Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowlanego budowy sieci elektroenergetycznej - Modernizacja linii napowietrznej Tuchola Motyl SN 15kV z GPZ Tuchola-Łyskowo

----------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 17 lutego 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.64.2022.WK
 
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowlanego budowy sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV i do 1kV, remont sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV, rozbiórkę sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV w ramach inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii napowietrznej Tuchola Motyl SN 15kV z GPZ Tuchola-Łyskowo”.

      Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), wyznaczam czternastodniowy termin do wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV i do 1kV, remont sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV, rozbiórkę sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV w ramach inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii napowietrznej Tuchola Motyl SN 15kV z GPZ Tuchola-Łyskowo”.
     Inwestycja obejmuje działki nr ewid. 994, 993, 995/3, 1110/3 w obrębie geodezyjnym Miasto Tuchola, gmina Tuchola, działki nr ewid. 142/2, 1329, 1010/7, 1001/3, 1003/4, 1004/1, 1005/2, 1006/2, 1007/6, 1008/6, 1008/10, 1009/3, 1009/5,1010/5, 1011/6, 1011/8, 1025/10, 1025/12, 1011/5, 1025/6, 1024/6, 127/1, 132/5, 133/4, 138/15, 138/19, 138/21, 141/5, 141/7, 142/3, 129/4, 135/6, 545/2, 1026/1, 1027/1, 1031, 144/5, 147, 144/11, 144/9, 144/7, 153/11, 1007/4, 141/9, 138/26, 141/10, 141/2, 148/1, 146, 140/15, 179/1, 174/26, 174/28, 181/4, 174/15, 6018/2, 179/2, 181/2, 140/16, 154/4, 181/3 w obrębie geodezyjnym Mały Mędromierz, gmina Tuchola, działki nr ewid. 54/1, 180, 33/1, 50/2, 172, 6007/3, 6044/3, 6069/3, 6046/2, 170/2, 44/6, 58, 63, 6008/1, 6027/2, 6045/5, 6079/3, 150, 148, 149, 44/1, 44/3, 151, 51/19, 51/18, 49/8, 43, 41, 6080/3, 6081, 6103/2, 6071/1, 6071/2, 50/1, 54/2, 57, 59/4, 56, 60/2, 100, 124, 49/7, 125, 6009/3, 6017, 6018/3, 51/10, 152, 44/5 w obrębie geodezyjnym Łyskowo, gmina Gostycyn.
     Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl). Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
    Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Starosta Tucholski

plik do pobrania -> Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowlanego budowy sieci elektroenergetycznej - Modernizacja linii napowietrznej Tuchola Motyl SN 15kV z GPZ Tuchola-Łyskowo (508kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (20 lutego 2023)
Opublikował: Wojciech Kujawa (20 lutego 2023, 11:24:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114