Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu proj.inw.drog.polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w m.Sucha od km 19+000 do km 20+000

---------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 27 marca 2023 r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej

    Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.)  oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania w szczególności: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz z betonu asfaltowego, wykonanie stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej, wykonanie poboczy z KŁSM, wykonanie zjazdu z ulicy Głównej w ulicę Kościelną, wykonanie skrzyżowania ulicy Głównej z ulicą Słoneczną, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.    
Realizacja inwestycji na terenie:
1) działek drogowych stanowiących własność Powiatu Tucholskiego nr ewid. 415/1, 662/12, 819/4, 844/2, 662/14 położonych w obrębie geodezyjnym Sucha, gmina Lubiewo,
2) działki drogowej stanowiącej własność osób fizycznych w całości do przejęcia pod pas drogowy nr ewid. 510/39 położonej w obrębie geodezyjnym Sucha, gmina Lubiewo,
3) *nieruchomości powstałych w wyniku podziału, planowanych do przejęcia na rzecz Powiatu Tucholskiego: 545/1*, 278/1*, 499/6*, 880/1*, 487/5*, 487/3*, 282/1*, 486/1*, 485/1*, 478/18*, 286/1*, 287/1*, 658/1*,658/2*, 476/1*, 844/4*, 471/1*, 470/1*, 376/1*, 377/1*, 378/1*, 371/1* położone w obrębie geodezyjnym Sucha, gmina Lubiewo,
4) działek stanowiących własność Gminy Lubiewo na których przewiduje się przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii nr ewid. 590, 463, 478/7, 661/2, 661/4 położonych w obrębie geodezyjnym Sucha, gmina Lubiewo,
5) działek stanowiących własność Powiatu Tucholskiego oraz Gminy Lubiewo z których korzystanie będzie ograniczone w związku z realizacją robót nr ewid. 662/12, 662/14, 844/2, 819/4, 415/1, 590, 463, 478/7, 661/2, 661/4 położonych w obrębie geodezyjnym Sucha, gmina Lubiewo.

    Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
    Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
    Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 
 
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (27 marca 2023)
Opublikował: Wojciech Kujawa (27 marca 2023, 11:55:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416