ogłoszenia


Tuchola, dnia 10 kwietnia 2009r.
 
Starosta Tucholski
      ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD-7351/Cekc/18/09
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia     7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 26 lutego 2009r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z budową kanalizacji deszczowej (etap I) oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny. Zakres prac obejmuje: przebudowę jezdni (roboty ziemne na poszerzeniach jezdni pod chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, zjazdy i zatoki autobusowe), budowę kolektora deszczowego wraz z odwodnieniem powierzchniowym.   
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego     w Tucholi ul. Pocztowa 7, pokój nr 11 (osoba prowadząca sprawę - Maciej Śmieszek, tel. 052 5590718).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 
 
 
wersja w jpg cekcyn ZDID zawiadomienie (3651kB) jpg_____________________________________________________________________________

powrót do strony początkowej Referatu Budownictwa

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (15 lutego 2007)
Opublikował: Wojciech Kujawa (15 lutego 2007, 08:20:59)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (17 kwietnia 2009, 15:30:42)
Zmieniono: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2661