ZawiadomienieTuchola, dnia 14 maja 2009r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD-7351/Cekc/18/09
 
                                                                             w/g rozdzielnika
 
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 12 maja 2009r. decyzji Starosty Tucholskiego znak   BD-7351/Cekc/18/09 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę odcinka drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z budową kanalizacji deszczowej (etap I). Zakres prac obejmuje: przebudowę jezdni (roboty ziemne na poszerzeniach jezdni pod chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, zjazdy i zatoki autobusowe), budowę kolektora deszczowego wraz  z odwodnieniem powierzchniowym.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę - Maciej Śmieszek, tel. 052 5590718).
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Pozostałe strony postępowania wg załącznika nr 1 (w aktach sprawy) 
2. a/a
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji (330kB) jpg
 
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (22 maja 2009)
Opublikował: Wojciech Kujawa (22 maja 2009, 11:56:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2062