Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Tuchola, dnia 25 września 2009r.
 
Starosta Tucholski
      ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD-7351/Śl/81/09
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 24 września 2009r. na wniosek Gminy Śliwice, ul. Ks. dr Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej Śliwiczki – Sarnia Góra nr 010243C na terenie działek nr ewid. 243/1, 470, 471, 462, 463 położonych w miejscowości Laski, gmina Śliwice oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny.   
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego     w Tucholi ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę - Maciej Śmieszek, tel. 052 5590718).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Gmina Śliwice
    ul. Ks. dr Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice
2. Nadleśnictwo Trzebciny
    Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno
3. a/a
 
Do wiadomości:
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
 
KSz/MŚwersja w jpg Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (373kB) jpg
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (25 września 2009)
Opublikował: Wojciech Kujawa (25 września 2009, 13:46:51)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (25 września 2009, 13:53:16)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2114