Zawiadomienie o wszczęciu postępowania droga Tuchola-Tleń


Tuchola, dnia 23 listopada 2009r.
Starosta Tucholski
      ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD-7351/Cekc/87/09
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia     7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 23 września 2009r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi powiatowej 1015C Tuchola – Tleń na odcinku od km 0+000 do km 21+755 – granica powiatu tucholskiego. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej wraz z przyległymi poboczami i chodnikami, odtworzenie istniejących zatok autobusowych, zjazdów gospodarczych i skrzyżowań oraz udrożnienie rowów i przepustów związanych z odwodnieniem drogi. Niniejsza przebudowa obejmuje również takie prace jak wykonanie w obszarach zabudowanych oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, parkingów, ciągów pieszo – rowerowych, a także na całym odcinku nowej ścieżki rowerowej.
 Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę -          Maciej Śmieszek, tel. 052 5590718).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 
Otrzymują:
1. Zarząd Dróg Powiatowych
    ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
2. Skarb Państwa
    Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
    ul. Pocztowa 7a, 89-500 Tuchola
3. Powiat Tucholski
    ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
4. Gmina Tuchola
    Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
5. Polski Związek Działkowców w Warszawie, Okręgowy Zarząd w Bydgoszczy
     ul. Towarowa 7A, 00-839 Warszawa
6. Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie
    Oddział Terenowy w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
    ul. F. Rogaczewskiego9/19, 80-804 Gdańsk
8. Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie, Oddział Terenowy w Gdańsku
     ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański 
9. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
    Rejonowy Oddział w Bydgoszczy, ul. Paderewskiego 26, 85-197 Bydgoszcz
10. Pozostałe strony postępowania wg załącznika nr 1 (w aktach sprawy)
11. a/a
 
Do wiadomości:
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
 
KSz/MŚ                    

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (557kB) jpg
                                                                         

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (2 grudnia 2009)
Opublikował: Wojciech Kujawa (2 grudnia 2009, 12:08:14)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (2 grudnia 2009, 12:13:24)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5694