Zawiadomienie o wszczęciu postępowania droga gminna Nr 010336C – ul Młyńska w Cekcynie


Tuchola, dnia 31 marca 2010r.
  Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD-7351/Cekc/39/10
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 24 marca 2010r. na wniosek Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 010336C – ul. Młyńska w Cekcynie oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny.
Zakres prac obejmuje: przebudowę istniejącej drogi gminnej, przebudowę uzbrojenia podziemnego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego i przebudowę istniejących przyłączy elektroenergetycznych.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 
 
 
Otrzymują:
1. Gmina Cekcyn
    ul. Szkolna 2, 89-511 CEKCYN
2. Zarząd Dróg Powiatowych
    ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
3. Powiat Tucholski
    ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
4. Pozostałe strony postępowania wg załącznika nr 1 (w aktach sprawy)
5. a/a
 
 
Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
   ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
 
 
KSz/WK

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (1 kwietnia 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (1 kwietnia 2010, 15:14:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2858