Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę stacji paliw płynnych i gazowych przy ulicy Świeckiej w Tucholi


Tuchola, dnia 14 kwietnia  2010r.
 
STAROSTA TUCHOLSKI
     ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
      BD-7351/ Tuch/44/10
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m
 
iż, w dniu 12 marca 2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego   i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych i gazowych z częścią gastronomiczną oraz z myjnią samochodową bezdotykową   na  dz. o nr ewid. 1691/7 i 1691/8 położonych przy ulicy Świeckiej w Tucholi wraz z instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energii elektrycznej.
            Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie      7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7- pokój nr 112, 89-500 TUCHOLA  (osoba prowadząca sprawę Danuta Dembek).
                                  
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
           
Otrzymują:
1. MARMUR Sp. z o.o.
    ul. Kościelna 33, Pruszcz
    89-520 GOSTYCYN
2. wszyscy wg załącznika nr 1 do zawiadomienia
3.  a/a
 
 
Do wiadomości :
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (14 kwietnia 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (14 kwietnia 2010, 12:45:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2769