Zawiadomienie o wszczęciu postępowania droga gminna Tuchola


Tuchola, dnia 19 kwietnia 2010r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
 
BD-7351/Tuch/46/10
 
 
 
                                                                                       w/g rozdzielnika
 
 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w Tucholi na terenie działek nr ewid. 1688/2, 1691/4, 1691/9, 1696/15, 1542/5 informuję, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), iż w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma można zapoznać się w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ulicy Pocztowej 7 (I piętro, pokój nr 102 osoba prowadząca sprawę Maciej Śmieszek, tel. 0525590718) z zebranym materiałem dowodowym w sprawie i wypowiedzieć się co do niego, przed wydaniem decyzji, która po tym terminie zostanie wydana.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Gmina Tuchola, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
    reprezentowana przez pełnomocnika Panią Annę Pacewicz – Dyrda
    z firmy „ANMAR” Drogowej Pracowni Projektowej
    Kruszyn 152, 86-014 Sicienko
2. MARMUR Spółka zo.o.
    Pruszcz, ul. Kościelna 33, 89-520 Gostycyn
3. Gmina Tuchola
    Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
    ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
5. Państwo Aleksandra i Henryk Mews
    (dane adresowe w aktach sprawy)
6. a/a
 
Do wiadomości:
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
 
KSz/MŚ
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (19 kwietnia 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (20 kwietnia 2010, 14:24:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2288