Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowę mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr1026C

__________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 22 kwietnia  2010r.
 
STAROSTA TUCHOLSKI
     ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
      BD-7351/ Cekc/40/10
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m
 
iż, w dniu 24 marca 2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego   i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr1026C Wielkie Gacno- Cekcyn-Rudzki Most , na terenie działek nr ewid. 1559/4, 1559/5, 1560/2 i 1560/3                  w m. Nowy Młyn, obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn.
           
            Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7- pokój nr 112, 89-500 TUCHOLA  (osoba prowadząca sprawę Danuta Dembek).
                                  
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska  w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
           
 
 
Otrzymują:
 
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
    ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
2. wszyscy wg załącznika nr 1 do zawiadomienia
3..a/a
 
 
Do wiadomości :
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA
 
 
DD/DD
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (22 kwietnia 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (23 kwietnia 2010, 14:00:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2730