Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy i rozbudowy ulic Budowlana, Usługowa oraz części ulicy Przemysłowej w Tucholi


__________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 05 maja 2010r.
 
Starosta Tucholski
      ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD-7351/Tuch/66/10
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 12 kwietnia 2010r. na wniosek Gminy Tuchola, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie ulic Budowlanej, Usługowej oraz części ulicy Przemysłowej na terenie działek nr ewid. 1384/10, 1469/9, 1470/2, 1483/25, 1485/18, 1485/22, 1486/14, 1487/7, 1489, 1490/6, 1490/8, 1490/11, 1490/14, 1490/15, 1491/2, 1492/4, 1492/5, 3354/2, 6004/20 położonych w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola, Powiat Tucholski oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny.   
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego     w Tucholi ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę - Maciej Śmieszek, tel. 052 5590718).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (5 maja 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (6 maja 2010, 14:32:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3000