Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - przebudowa ulic: Lipowej i Ks. Czarnowskiego


Tuchola, dnia 31 maja 2010r.
STAROSTA TUCHOLSKI                                                         
      ul. Pocztowa 7
    89-500 TUCHOLA
 
      BD-7351/Lub/42/10
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
iż, w dniu 26 kwietnia 2010r. na wniosek Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę, obejmującego przebudowę ulic: Lipowej i Ks. Czarnowskiego, budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodników wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudowę oświetlenia drogowego, na terenie działek nr ewid. 149/5, 1135, 1143/10, 1143/2, 1076, 1097, 1137, 405, 1138, 1143/6, 1143/3 położonych w Lubiewie.
            Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 11, (osoba prowadząca sprawę Wojciech Kujawa).
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (7 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (7 czerwca 2010, 10:07:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2386